top of page

תמ"א 38 על כל טלטלותיה מצליחה לזעזע גם את אמות הספים של ציבור האדריכלים בארץ.

היות שיזמים רבים, בייחוד הקטנים והשבריריים שביניהם, אינם בטוחים בתמורה שיקבלו בהיתר הבנייה בפרויקט מכוח תמ"א 38, וחדשות לבקרים הם מאבדים את ביטחונם בנכונות נוסחאות חישוב הזכויות, סל הזכויות, מקדמי הצפיפות ואפילו במס' הקומות שהם רשאים לבנות, והם מגלגלים את הספק לפתחם של האדריכלים.

האדריכלים, ביניהם גם אלה המקושרים היטב למקבלי ההחלטות והיודעים בזמן אמת את השינויים החלים בשיטות חישוב הזכויות ובשאר הפרמטרים, קולטים פרויקטים חדשים למשרדיהם. הם מנתחים את הזכויות, עמלים על התכניות, מופיעים באסיפות הדיירים ומציגים את פירות יצירותיהם לפני מהנדסי ערים וראשי ערים.

לא פעם ולא פעמיים עקב השינויים החלים בזירת תמ"א 38, במדיניות הארצית, במדיניות העירונית ובתב"עות חדשות מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, הם נאלצים לעדכן את הגרמושקות להיתרי הבנייה ולהשקיע מכספי המשרד ומזמנם היקר להכנת תכניות חדשות.

 

חלק מן היזמים הקטנים שאינם נמנים עם חברות נדל"ן חזקות וחסינות מצאו פתרון קל :

הם מחתימים את האדריכלים (בייחוד את אלה שאינם מנוסים דיים והרעבים לעבודה) על חוזי תכנון ובמקום לתגמלם בשיעור האחוזים הקבוע בחוזים הסטנדרטים, הם מאלצים אותם להסתפק בשיעור אחוזים נמוך יותר בהבטיחם שרק עם אישור הפרויקט בוועדה המקומית ישולם להם שכרם.

הווה אומר : אם לא יינתן אישור שכזה, תחול ההוצאה הכספית עבור הכנת הגרמושקה על האדריכלים עצמם.

באופן זה מממנים האדריכלים (ברובם בעלי משרדים קטנים) את היזמים, וכך מסכנים את עצמם כלכלית.

במקרים רבים נקלעים אדריכלים אלה לקשיים כלכליים ניכרים ובמקרי קיצון אפילו לפשיטת רגל.

מקרים שבהם פשיטת הרגל גורמת לאדריכל לקחת יד בנפשו אינם מגיעים לכותרות העיתונים, אך הם עוברים מפה לאוזן כאש בשדה קוצים.

 

ראוי כי יזם הנושא בסוף הפרויקט ברווחים יישא גם בסיכון הכלכלי.

 

אדריכל שאינו נהנה מן הרווח היזמי/קבלני, ראוי שיחשוב פעמיים בטרם יתפתה לקלוט פרויקט שאינו מתוגמל כמקובל וישמור על עצמו מצרות...

bottom of page