top of page

בעידן ההתחדשות העירונית, המתבטא בבניית מיזמי נדל"ן מכוח חוק פינוי-בינוי ומכוח תמ"א 38/3, בוחשים בקדירה יזמים רבים ומגוונים.

בין אם עסקינן ביזמים קטנים, בחברות בינוניות או בטייקוני נדל"ן פשתה בתחום תופעה בעייתית במיוחד.

לצד גורמים עסקיים המבינים עניין, הבקיאים בתחום הבנייה והמודעים לרמת המקצועיות ההכרחית בעת מתן התכנון האדריכלי וההנדסי הראשוני, צצים חדשות לבקרים גורמים עסקיים כאלה, התרים אחר בעלי מקצוע (אדריכלים ומהנדסים) שייתנו מענה מידי, מהיר והחשוב מכול : חינמי.

כמו בכל תחום תחרותי אחר גם מקצוע האדריכלות וההנדסה משופע בעלי מקצוע שבשל סיבות מגוונות (מחסור בעבודה ו/או מחסור בניסיון מקצועי ו/או מחסור בלקוחות) מוכנים להעניק שירותים בחינם ללא תמורה כספית.

הגורמים העסקיים, אשר צדים בעלי מקצוע אלה, עושים זאת משתי סיבות עיקריות : הראשונה, כאשר אין ברשותם די הון כספי על מנת לממן הצעות תכנון למספר מיזמים במקביל והשנייה, כאשר הם עוסקים בהיקף מאסיבי של מיזמים פוטנציאליים הנאמד לעתים במאות.

יזמים מסוג זה מחפשים פתרונות מהירים ומידיים, שאותם יוכלו להציג בפני דיירי הבניינים הקיימים.

על מנת להימנע מחריגה מתקציב ההוצאות הראשוניות העומד לרשותם (בשלבים המקדמיים עד אשר הם אוחזים ב:100% חתימות הדיירים) הם נמנעים מלשכור את שירותיו של מודד מוסמך (שתפקידו למפות את הבניין הקיים, את מיקומו יחסית למגרש הקיים ואת חזיתותיו במקרה שבו אין הורסים את הבניין, אלא מוסיפים עליו תוספות בנייה).

בנוסף, הם מבכרים לעשות שימוש בתכניות ראשוניות, פרי עבודתם המהירה ולעתים הלא יסודית ולא אחראית של אדריכלים ומהנדסים מבלי לתגמלם בשכ"ט. אותם אדריכלים ומהנדסים נותנים את הסכמתם למתן שירות זה מתוקף הבטחת היזמים למנותם כמתכנני המיזם כאשר ייבנה בסופו של דבר.

כך מגישים האדריכלים והמהנדסים תכניות המתבצעות על סמך גרמושקות מקוריות ועל מערכת ה:GIS (המופיעה באתר הרשות המקומית ברשת האינטרנט) ובאופן זה מגישים תכניות מוטעות ומטעות, שאינן תואמות את המציאות בשטח.

בשל העובדה, שאינם מתוגמלים מידית ולמעשה מממנים מכיסם את הרפתקאות היזמים ואת שלבי המו"מ הראשוניים עם הדיירים, נאלצים האדריכלים והמהנדסים לבצע במקביל עבודות מרובות מבלי להזרים הכנסות למשרדיהם ובכך פוגעים קשות בחוסנם הכלכלי.

בנוסף, אין הם מסוגלים להשקיע משאבים מתאימים (זמן ו/או ממון ו/או כוח אדם מקצועי הולם) בעבודות התכנון, והן מופצות ללקוחות המשרד כשהן לוקות בחסר.

אפקט דומינו זה, המתאפיין בגלגול המימון הפיננסי מגב היזמים על גב האדריכלים והמהנדסים, הנו בעייתי לכל הדעות, וסופו להתגלגל לפתחם של דיירי הבניינים הפוטנציאליים, אשר צפויים להיחשף להצעות לא מקצועיות, מוטעות ומבלבלות.

לסיכום : מן הסתם, תפקוד נאות של הגורמים העסקיים בעת תגמול כספי הולם את האדריכלים ואת המהנדסים ימנע אפקט בעייתי ומיותר זה.

bottom of page