top of page

מידע ליזמים

משרדנו מלווה יזמים וקבלנים מתחילת הליך "עיבוי-בינוי" או הליך "הריסה ובניה מחדש" מכוח תמ"א 38 או הליך "פינוי-בינוי מתחמי" מכוח חוק פינוי-בינוי.

לקראת אסיפת הדיירים הראשונה, אנו מכינים דו"ח היתכנות להליך הרצוי, תכנית קומת תמורה לבעלי הזכויות והדמיה פוטו-ריאליסטית של הבניין המוצע.

לאחר קבלת הסכמת ועד הבניין, אנו יושבים עם כל בעלי הזכויות המתלבטים על תכנון דירותיהם הפרטניות.

 

עם חתימת החוזה בין היזם לבין בעלי הזכויות, נחתם גם חוזה התכנון האדריכלי עם משרדנו ואנו מכינים את הגרמושקה להיתר הבניה, עם אישור הוועדה המקומית, אנו מכינים את תכניות הביצוע והמכר, בתקופת הבניה אנו מבצעים פיקוח עליון ע"פ הצורך.

bottom of page