top of page

למתמצאים ולבקיאים בפרויקטים מכוח תמ"א 38 ידוע בבירור, כי התיקון השני אמנם קיבל תוקף זה מכבר, אולם מעטים היזמים, הממהרים לממשו אם בכלל.

יצא ונתקלנו לאחרונה בסדרת מיזמים שמקורם בדיירי בניינים (שנבנו עד 1/1/80) ששמו לעצמם למטרה להוביל במו ידיהם הליך "פינוי בינוי" נקודתי במגרש, שבו הם מתגוררים, וכל זאת מכוח התיקון השני.

כך, למשל, התאגדו כ:20 בעלי דירות בבניין דמוי "רכבת" בגבעתיים, הממוקם על מגרש רחב ידיים, התכנסו באסיפה פרטית וקיבלו החלטות.

הם הקימו ועדת היגוי, שמטרתה הראשונית הייתה לשכור שירותי משרד אדריכלים בכדי להכין דו"ח היתכנות למימוש זכויות תב"עיות ותמ"איות במגרש.

הרעיון היה להפיץ את דו"ח ההיתכנות למספר חברות קבלניות מומלצות ולקבל מהן מפרט טכני, הצעה לחוזה התקשרות, התייחסות למתן ערבות בנקאית בשווי הדירה החדשה, התייחסות למימון שכה"ד בתקופת ההריסה והבנייה המחודשת. כל זאת לצד תכניות אדריכליות, המפרטות בפרויקט המוצע החדש את קומות מרתפי החנייה, את קומת הקרקע, את הקומה הטיפוסית, שתאכלס את הדירות החדשות עבור הדיירים, את הקומות החדשות, שבהן תמוקמנה הדירות עבור הקבלן ואת הדמיית הבניין החדש המוצע לבנייה.

לכל החברות הוקצה זמן זהה להכנת מצגת מסודרת ומפורטת, והדיירים התכנסו בשנית.

כל קבלן זכה להציג בנחת ובפירוט את הרזומה של החברה שבבעלותו ואת הבנייה המוצעת מטעמו. התפתח רב שיח ער בינו לבין הדיירים. שאלות נשאלו מחד גיסא, ותשובות ניתנו מאידך גיסא.

בחלוף שבועיים התכנסו הדיירים בשלישית, והפעם כדי להחליט בידי איזו חברה יפקידו את נכסיהם ואת עתידם הקרוב-רחוק.

לצורך קבלת ההחלטה שכרו את שירותיו של עו"ד ונעזרו ביועץ מס ובאדריכל.

 

קבוצת דיירים זו נמצאת היום בחיתוליו של הליך פינוי-בינוי, אולם ההתנהלות ההדרגתית, המתוכננת והמאורגנת בקפידה, הקנתה להם שקט נפשי לצד הידיעה, שנטלו את גורלם בידיהם, ועתה הם פוסעים בבטחה בנתיב השבחת הנכס, העלאת ערכו והעלאת רמת חייהם.

הכול בשת"פ נדיר בין-דיירים לצד שת"פ דיירים-קבלן-עירייה.

 

עם מתן התוקף לתיקון 3, הממשמש ובא עלינו לטובה, ייהנה ממנו גם התיקון השני ויקבל זריקת עידוד משמעותית בייחוד ביחס לפרויקטים, שנבדקו בעבר והובהרו כ"גבוליים" בכדאיותם הכלכלית.

bottom of page