top of page

תמ"א 38 מהדורת 2013 | רוח רעננה מנשבת בעיריית הרצליה

אדר' מייק סקה, המכהן בתפקידו כמהנדס העיר זה תשעה חודשים, פועל נמרצות לפיתוח, לתכנון ולקיצור הליכי הרישוי לצורך קידום מיזמי בנייה ותשתיות.

סקה חותר ללא ליאות לשיפור השירות במחלקת רישוי הבנייה ולהפיכת העיר ליעד מועדף ע"י יזמי נדל"ן בכלל וע"י יזמי תמ"א 38 בפרט.

בתחילת שנת 2012 קודמו בעיר כ-30 מיזמים מכוח תמ"א 38. לאחר הרפורמה המקומית שהנהיג מטופלים כיום כ: 130 מיזמים בשלבי היתר שונים.

מידי חודש מובאות לדיון בוועדת המשנה כעשר בקשות חדשות להיתר.

 

במגמה לקיצור הליך קבלת היתר בנייה ננקטו הצעדים הבאים :

  • שינוי גישת עובדי מחלקת הרישוי לצורך הסבתה מגוף ביורוקראטי סטטי לגוף ביורוקראטי דינאמי, יוזם ומקדם.

  • שינוי יחס עובדי אגף מהנדס העיר לקהל המבקרים לצד שדרוג ורה-עיצוב סביבת העבודה.

  • התייחסות למגישי הבקשות להיתר בניה כלקוחות לכל דבר ועניין.

  • מחשוב ארכיב המסמכים. המגמה : סיום סריקת כל היתרי הבנייה עד סוף 01/2013.

  • פיתוח תכנה ייחודית (נכון להיום באגף מהנדס העיר הרצליה בלבד) לקביעת תורים ממוחשבת. התכנה מופעלת בהצלחה רבה החל מה: 01/10/12. עורכי בקשות (אדריכלים ומהנדסים), יזמים ותושבי העיר נהנים מקיצור לוה"ז לקביעת תור אצל בודקי תכניות, ובכך מתקצרים תהליכי טיפול בבקשות עד 25 יום לכל היותר.

  • קיצור פרק הזמן הדרוש לקבלת מידע תכנוני ממחלקת תכנון עיר מ-23 ימים ממוצע בשנת 2011 ל-10 ימים ממוצע בשנת 2012.

  • קיום ישיבות ועדת משנה לתכנון ולבניה פעמיים בחודש, וקיום ועדות רישוי בפעמיים נוספות.

  • קיצור פרק הזמן הדרוש למתן היתרי בניה לשלושה חודשים בממוצע לעומת תשעה חודשים בממוצע בשנת 2011.עם סיומה של השנה האזרחית 2012 ועל מפתנה של שנת 2013 לא נותר לכל הנוגעים בדבר אלא לברך על פירות הרפורמה המוצלחת ולהזמין עיריות ומועצות נוספות להתרשם מקרוב ולהנהיג שינויים דומים גם במחוזותיהן.

bottom of page