top of page

עיריית ת"א מקפיאה הדיון בהיתרים מכוח תמ"א 38 ברבעים 3 ו-4

המשמעות היא הקפאה נוספת של פרויקטים במסגרת תמ"א 38 בחלקים ניכרים בעיר, הכוללים את הצפון הישן של העיר (מדרום לירקון) ועד מרכזה בשטח כולל של כ-5,200 דונם.

עת"א הודיעה למבקשי ההיתרים בפרויקטים של תמ"א 38 ברבעים 3 ו-4 בעיר, כי היא מקפיאה את הדיון בבקשות להיתר באזורים אלו. כך עולה ממכתב שנשלח מהעירייה לעוסקים בתחום התמ"א 38. נזכיר כי הודעת העירייה מגיעה לאחר כשנתיים שבהן שררה אי וודאות לגבי זכויות הבנייה וההקלות באזורים אלו, שהייתה אמורה להיפתר בעקבות פרסום דו"ח החוקרת והחלטת הוועדה המחוזית בחודשים האחרונים.

על פי הודעת העירייה: "בקשות להיתר אשר אושרו בוועדה המקומית ושלא הוגש בגינן ערר יוכלו להמשיך בהשלמת התנאים ולהוציא היתר, ככל שההחלטות אינן סותרות את התוכניות המאושרות. בקשות אשר נפתחו אך טרם נדונו בוועדה, הטיפול בהן יוקפא זמנית בשלב זה. בקשות אשר הוצא בגינן תיק מידע אך טרם נפתחו, תפתחנה, אך הטיפול בהן יוקפא זמנית בשלב זה".

בעירייה מסבירים את ההחלטה להקפיא את הטיפול בהיתרים בכך ש"החלטת הוועדה המחוזית ניתנה לאחר ששמעה התנגדויות רבות והיא כוללת הוראות לתיקון ושינויים בתוכניות לעומת נוסח התוכניות שהופקדו, אותן צריכה הועדה המקומית להטמיע בתוכניות שאושרו ובנוהלי עבודתה. בימים אלו הוועדה המקומית והצוות המקצועי עוסקים הטמעת השינויים הנדרשים בתוכניות כפי שאושרו, לצורך פרסומן של התוכניות למתן תוקף, וכן ביצירת הנחיות ונוהלי עבודה חדשים הנובעים מהשינויים. היות שלפי החוק לא ניתן להוציא היתר העומד בסתירה לתוכנית מאושרת, הרי שעד הטמעת השינויים הנדרשים בתוכנית ובחינת המצב המשפטי שייגזר הגשת בקשות רשות ערעור ו/או עררים למועצה הארצית ו\או עתירות מנהליות לבתי המשפט, ככל שיוגשו, ידחה בשלב זה הדיון בבקשות להיתר מכח תמ"א 38 תחום רובע 3 ורובע 4".

נציין כי במכתב שנשלח למבקשי ההיתר לא צויין מועד שבו תחזור הוועדה לדון בהיתרים ויזמים, קבלנים, עורכי דין וכל מי שעוסק בתחום התמ"א 38 בעיר תל אביב-יפו חוששים כעת מתקופת קיפאון ארוכה נוספת.

התוכנית החדשה מבטלת למעשה תכניות קיימות לתוספות בנייה והייתה אמורה לפשט את את הליכי המידע והרישוי בכל הנוגע לתוספות בנייה מכח תמ"א 38, יישום התיקון השני לתמ"א 38 והתחדשות עירונית בכלל. גבולות רובע 3 המשתרע לבדו על פני כ-2,400 דונם הם הרחובות אבן גבירול במזרח, הירקון במערב, אוסישקין בצפון ומרמורק שדרות בן ציון ובוגרשוב בדרום. גבולות רובע 4, המשתרע על שטח של כ-2,800 דונם, הם הרחובות אבן גבירול במערב, נתיבי איילון ודרך נמיר במזרח, הרב קוסובסקי ובני דן בצפון והרחובות הרב גורן ושדרות שאול המלך בדרום.

-------------------------------------------------------------------------------

ע"פ כתבתו של אורי חודי | גלובס נדל"ן | 23.06.14

bottom of page