top of page

אושרה במליאה בקריאה טרומית הצעה פרטית לתיקון חוק המכר (דירות), המחייבת יזמים לתת ערבות בנקאית להבטחת הנכס הקיים של בעלי דירות בעסקאות מסוג התחדשות עירונית (פינוי-בינוי או מכוח תמ"א 38) הכרוכות בהתפנות מהדירה הקיימת.

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, הודיע במליאת הכנסת כי במהלך 2014 תשווקנה קרקעות לבניית יותר מ-40 אלף דירות.

לפי הצעתו של ח"כ מאיר שטרית (התנועה), הערבות הבנקאית תינתן לכל בעל דירה שהצטרף לאחת העסקאות לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד פינוי הדירה הקיימת שנקבע לו. סכום הערבות יהיה בשווי הדירה הקיימת לפי מחירה בשוק ערב הפינוי. זאת, במקום הערבויות המוצעות היום על ידי היזמים, אשר אינן מעוגנות בחוק והן בגדר של נוהג בלתי מחייב.

מטרת ההצעה להעניק ביטחון לתושבים במיזמי ההתחדשות עירונית, המהווים מפתח להגדלת היצע הדירות במדינה.

חוק הערבות הבנקאית החדש יקודם לאישור סופי בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. למשרדים השונים יש מספר הסתייגויות, והן תשולבנה בנוסח הסופי של החוק לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית. מאחר שמדובר בהצעת חוק פרטית, הוועדה חייבת לאשר אותה קודם לקריאה ראשונה במליאה שתתקיים בקרוב.

ההתקשרות בין בעלי הדירות לבין היזם בעסקאות פינוי-בינוי או תמ"א 38, מהווה לא אחת את ההתקשרות הכלכלית המשמעותית ביותר עבורם. על כן, ובשים לב להיקף הרב והגובר של עסקאות אלה הנרקמות בשנים האחרונות, יש לבצע את התיקון המוצע בחוק - כדי להגן על מי שעלולים למצוא את עצמם ללא דירה משלהם למשך תקופה של כ-3 שנים.

 חוק המכר הקיים מגן על הכספים שמשלמים רוכשי דירות מקבלן בעסקאות הרגילות, וחסרות בו הבטוחות המגיעות לבעלי דירות המתקשרים בעסקאות של ההתחדשות העירונית. בהתקשרות עם קבלן, הבנק המלווה נותן את הערבות על סמך שעבוד זכויות הקבלן בדירות. בעסקאות ההתחדשות העירונית, השעבוד הוא של זכויות בעלי הדירות.

עד כה התפתח בשוק נוהג שנועד למזער את הסיכון של בעלי הדירות, לפיו היזמים מציעים להם אחת מבין 3 סוגי ערבויות: ערבות חוק המכר בשווי הדירה הקיימת, ערבות המשקפת את שווי הדירה החדשה, וערבות המשקפת
שווי של 85% משווי הדירה. אך לדבריו של שטרית, כל עוד עניין זה לא יוסדר בחקיקה הקיימת, הנוהג הקיים איננו נותן מענה משפטי מחייב והולם ליזמים ולבעלי הנכסים.

הצעת החוק באה לתקן את המצב הארעי הזה, כדי להגן מחד על זכויות בעלי הדירות הקיימות, אשר נתנו את כל רכושם להריסה ולבנייה מחדש, ומאידך על היזמים שלא יסתכנו בהוצאות גבוהות ומיותרות במקום שאין צורך בהן. 

---------------------------------------------------------------------

ע"פ כתבתו של צבי לביא  01.01.14 , 15:14 YNET 

bottom of page