top of page

גבעתיים - מתחם פנינת המלבן

גבעתיים - המלבן - כיכר פנימית
גבעתיים - המלבן - חוץ
גבעתיים - המלבן - מבט על
גבעתיים - המלבן - על

כתובת:

מתחם פנינת המלבן

שטח מגרש:

7447 מ"ר

שטח בנוי:

פלדלת-27843

יחידות דיור:

453

הדמיה : דימה דכבנסקי

bottom of page